Vlada FBiH rasporedila 39 miliona KM općinama i gradovima u FBiH

Dijeli

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE. Ovom Odlukom se iznos od 10.000.000 KM raspoređuje na 80 općina i gradova u jednakom iznosu od 125.000 KM za svaku jedinicu lokalne samouprave. Preostali iznos od 28.999.305 KM dodjeljuje se općinama i gradovima na osnovu ranije objavljenog javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata na lokalnom nivou. Vlada FBiH će s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će biti regulirana međusobna prava i obaveze, a za njihovo potpisivanje je, uime Vlade FBiH

Savez općina i gradova FBiH zalaže se od 2020. godine za ovkakav način raspodjele, a na osnvu dijaloga i pregovora sa Vladom FBiH. Ova inicijative je dovelo do toga da Vlada FBiH dodjeljuje grant sredstava za općine i gradove sad već kao ustaljenu praksu, a sve na osnovu iskazanih zahtjeva općina i gradova gradova koordinaranih putem Saveza.

(SOGFBiH)