Privremena obustava saobraćaja na lokalnom putu za Srhinje

Dijeli

Na osnovu člana 13. stav (4) i člana 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/10 i 14/10), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 6/09, 1/17 i 10/18) i člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21), rješavajući po zahtjevu JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za privremenu obustavu saobraćaja, Gradonačelnik d o n o s i:

R J E Š E NJ E

1. Uvodi se privremena naizmjenična zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na lokalnom putu za naselje Srhinje, MZ Topuzovo Polje, radi izvođenja radova na gasifikaciji ovog naselja u periodu od dana 27.10.2022. godine (četvrtak) do okončanja izvođenja radova.

2. Zadužuje se JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07).

3. Za sve štete koje nastanu zbog privremene naizmjenične obustave saobraćaja učesnicima u saobraćaju i drugim licima, a zbog propusta podnosioca zahtjeva, snosit će podnosilac zahtjeva.

O b r a z l o ž e nj e

JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko obratilo se sa zahtjevom, broj: 866-I/22 od 25.10.2022.godine za privremenu obustavu saobraćaja na lokalnom putu za naselje Srhinje zbog planiranih radova na gasifikaciji ovog naselja, odnosno polaganju gasnih instalacija.

Obzirom na navedeno, a u skladu sa članom 52. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/10 i 14/10), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 6/09, 1/17 i 10/18) i člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21) riješeno je kao u dispozitvu.

Visoko.gov.ba