Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko. Sve tačke jednoglasno usvojene

Dijeli

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovali gradonačelnik Visokog Mirza Ganić, kao i svih 25 vijećnika. U pitanju je bila jedna od najkraćih sjednica Gradskog vijeća Visoko u ovom sazivu, a interesantno je pomenuti kako su sve tačke dnevnog reda jednoglasno usvojene, bez ijednog uzdržanog ili glasa protiv. Sjednici je prisustvovao i Nedžad Mulagić, predstavnik Grada Visoko u skupštinama javnih preduzeća, koji je obrazložio donošenje Statuta javnih preduzeća.

U trećoj tački dnevnog reda, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu gradonačelnik Mirza Ganić je dao i dodatna pojašnjenja, tačnije odgovorio na pitanje jednog od vijećnika koje se tiče radova na putevima u Ozrakovićima i Čekrekčijama. – Rebalans budžeta radimo zbog dobijanja i korištenja sredstava s viših nivoa vlasti, na primjeru puta u Ozrakovićima to su iznosi od 755.000 KM od Vlade FBiH i dodatnih 465.000 KM i Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o skupom i vrijednom projektu, a naš cilj je da se više ne rade dionice i dijelovi puteva od po stotinu metara, već kada radimo da to radimo kako treba, da se uradi cjelokupna rekonstrukcija ili potpuno asfaltiranje i da to budu cijele dionice, a ne samo mali dijelovi. – kazao je gradonačelnik Ganić.

Inače, na dnevnom redu današnje sjednice našlo se 14 tačaka, koje su jednoglasno usvojene, i to sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

4. Prijedlog odluke o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Visoko

5. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Radovlje

6. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

6.1.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 2635 KO Visoko

6.2.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 3539/1KO Visoko

6.3.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća , broj:01/1-02-152/15 od  21.05.2015.godine o dodjeli građevinskog zemljišta označenog kao k.č.26/4, 26/6 KO Zimča i k.č.568/5 i k.č.568/8 KO Koložići

6.4. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za pravo preče kupovine za parcele k.č. 4276 i 4277 KO Visoko

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini javnih preduzeća Grada Visoko za donošenje Statuta javnih preduzeća:

7.1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

7.2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

7.3. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP   “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje članova Odbora za reviziju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za izbor i imenovanje članova Nadzornog  odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko

10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2022.- 30.06.2022.godine

11. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta GradaVisoko za 2021.godinu,

12. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

13. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2021.godini

14. Vijećnička pitanja i inicijative

Visoko.gov.ba