Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Dijeli

Danas je održana 20.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko na čijem dnevnom redu se našlo ukupno 7 tačaka. U radu sjednice je učestvovao gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, kao i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša Bukva.

1. tačka dnevnog reda Izvod iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 23 glasa ZA.

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2022.godinu

2.1. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko

2.2. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko za životno djelo

2.3. Prijedlog odluke o dodjeli Povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom

Grada Visoko

I druga tačka je jednoglasno usvojena, odnosno prijedlozi o dodjeli Povelja, pa je tako Povelja Grada Visoko dodijeljena JU Dom zdravlja Visoko, za savjestan i predan rad u pružanju zdravstvene zaštite građanima grada Visoko.

Povelja Grada Visoko za životno djelo posthumno je dodijeljena Iliji Kneževiću za ispoljenu ličnu hrabrost i patriotizam u organizaciji otpora agresiji na Visoko i državu BiH.

Povelja Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom je dodijeljena Musa Šahinu ra razvoj i promociju grada Visoko i jačanje prijateljskih odnosa sa Republikom Turskom.

3. tačka, Prijedlog odluke o oslobađanju “Centrotrans” d.d. Sarajevo od plaćanja administrativne takse usvojena je sa 20 glasova ZA i 3 uzdržana. – Ovdje se radi o linijama koje su bitne našim građanima koji koriste autobuski prijevoz. Riječ je u večini o nerentabilnim linijama i na ovaj način mi pružamo podršku održavanju linija koje su bitne našim građanima. – poručio je gradonačelnik tokom obraćanja o pomenutoj tački dnevnog reda.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje JKP”Gradska groblja” d.o.o.Visoko jednoglasno je usvojen kao četvrta tačka dnevnog reda, a jednoglasno su usvojene i naredne dvije tačke dnevnog reda:

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi

6. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

6.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu MZ Koložići da izvrši prodaju k.č. 2318/2 KO Koložić

Nakon šest tačaka dnevnog reda kao posljednja tačka ostala su vijećnička pitanja i inicijative čime je okončana 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.