Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica

Dijeli
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („.Sl. glasnik BiH“ broj: 25/09 i 9/18), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 13/21), Grad Visoko objavljuje:
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse.
Pod pojmom uklanjanja, zbrinjavanja i smještaj pasa lutalica u azil za pse podrazumijeva se hvatanje pasa lutalica, njihov adekvatan smještaj – azil za pse, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske zdravstvene zaštite i njege pasa, te pronalazak adekvatnog udomljenja za pse, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i drugih relevantnih propisa.
2. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visoko,
– Rješenje o registraciji za djelatnost koja je predmet ovog javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
– Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
– Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili udruženja),
– Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),
– Dokaz o postojanju objekta azila za pse – Rješenje nadležnog organa za upotrebu objekta,
– Izjavu o planiranom broju radnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati,
– Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih pasa i pasa lutalica,
– Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa Veterinarskom stanicom,
– Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,
– Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.
4. PREGLED PRIJAVA
Gradonačelnik će posebnim rješenjem imenovati Komisiju čiji je zadatak otvaranje i pregled pristiglih prijava po javnom pozivu.
5. DOSTAVA PRIJAVA
Prijave dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Visoko.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.
Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:
GRAD VISOKO
SLUŽBA ZA INFRASTRUKTURU, EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Alije Izetbegovića 12 A, 71300 Visoko
Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje, zbrinjavanje i smještaj pasa lutalica sa područja grada Visoko u azil za pse”