Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Dijeli

Na osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko i Odluka Upravnog odbora broj 01-0430/24., broj 01-0431/24, broj 01-0432/24 i broj 01-0433/24 od 31.01.2024.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

  1. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena
  2. DOKTOR MEDICINE u službi Hitne medicinske pomoći
  3. DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE
  4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Hitne medicinske pomoći
  5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine

 

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko. Obavijest o objavljivanju javnog oglasa bit će objavljen i u dnevnom listu “Oslobođenje”. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE I NUMERACIJE IZ JAVNOG OGLASA  na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.

JU “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

 INTEGRALNI TEKST JAVNOG OGLASA