Javni oglas za popunu radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Dijeli

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) ,Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (br04-160/16

Od 15.07.2016), Pravilnikao načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Saglasnosti Osnivača br.01/1-02-1005/22 od dana 21.07.2022. i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog oglasa,Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

I

Raspisuje se Javni oglas za radna mjesta :

Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata za rad u jaslicama na neodređeno radno vrijeme,
Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -3 kandidata na period od 01.09.2022. do 31.12.2022. za rad u vrtiću,
Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata na period od 01.09.2022. do 30.05.2022. za rad u produženom boravku,
Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -1 kandidat na period od 01.09.2022. do povratka uposlenice sa mandata, a najduže do 31.12.2022. za rad u vrtiću,
Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat na period od 01.09.2022. do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.01.2023. za rad u vrtiću,
Spremačica – 2 kandidata na period od 01.09.2022. do 31.08.2023.god,
Kuhar -1 kandidat na period od 01.09.2022. do 31.08.2023. god.

II

Opis poslova za radno mjesto 1., 2., 3.,4. I 5:

Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
Pripreme za odgojno – obrazovni rad
Individualno stručno usavršavanje
Saradnja sa roditeljima
Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
Rad na pedagoškoj dokumentaciji
Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
Ostali poslovi po potrebi

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1, 2,3,4 i 5., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

Kraću biografiju
Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja),

Dokaz o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje o državljanstvu,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Sanitarna knjižica,
Ljekarsko uvjerenje,
Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalogbranioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalazena evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

Dokumente pod tačkom 5. tačkom 7. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

Dokaze pod tačkom 9. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1,2,3,4 i 5. – 810,00 KM

Ukoliko se kandidat prijavljuje na dvije ili više pozicija dokaze dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti uz obaveznu naznaku NA KOVERTI I U PRIJAVI za koje pozicije se prijavljuje.

IV

Opis poslova za radno mjesto6. :

Spremačica:

Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova,
Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir,
Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu,
Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme,
Vodi računa o čistoći kancelarija,
Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom,
Pomaže pri istovaru i skladištenju robe,
Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih,
Ostali poslovi po potrebi .

Iznos osnovne plate za radno mjesto6. – 550,00 KM

Opis poslova za radno mjesto 7. :

Kuhar

Poslovi organizacije rada u kuhinji,
Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika,
Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju,
Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama,
Svakodnevno održavanje higijena i čistoće kuhinje,
Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način,
I drugi poslovi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 7. – 610,00 KM

Uz potpisanu prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 6 i 7 su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju(orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

Diplomu o završenoj školskoj spremi

(SSS –minimalno III stepen za poziciju 6.; SSS-minimalno III stepen -kuharskog smjera za poziciju 7.),

Uvjerenje o državljanstvu,
Uvjerenje o ne kažnjavanju ,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ljekarsko uvjerenje,
Sanitarna knjižica,
Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, – za poziciju 6. i 7. )
Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

Dokumente pod tačkom 3. i tačkom 5. i tačkom 6., kandidat dostavlja po izvršenom izboru,a prije stupanja u radni odnos.

Dokaze pod tačkom 8. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji.

V

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo za poziciju 7.- kuhar.

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se intervju (za radno mjesto6. i 7.), odnosno pismeni i usmeni stručni ispit i intervju (za radno mjesto 1,2,3,4 i 5), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju, pismeni i usmeni za poziciju 1,2,3,4 i 5 su:

Metodika razvoja govora djece, autor Matić Radomir
Razvijanje početnih matematskih pojmova, autor Nedeljka Dobrić
Metodika vaspitno –obrazovnog rada, autor dr. Emil Kamenov
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10),
Pedagoški standardi i normativi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11)

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad od dva mjeseca je predviđen za poziciju 1.Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata za rad u jaslicama na neodređeno radno vrijeme,

– Probni rad nije predviđen za pozicije 2,3,4,5,6 i 7

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699.

Intervju je obavezan za sve kandidate,odnosno pismeni , usmeni stručni ispit i intervju (za radno mjesto 1, 2, 3, 4 i 5. ) , te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

VII

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VIII

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (od 27.07.2022 do 04.08.2022), Web stranici gradaVisoko, JU Služba za zapošljavenje ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.Krajnji datum predaje Prijave na Javni oglas je 04.08.2022. god.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.

VIII

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.