Javni oglas: Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Fojnica 

Dijeli

Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Fojnica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda

Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja

Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev

Ministarstva unutarnjih poslova/Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu unutarnjih poslova/Ministarstvu unutrašnjih poslova

Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

Radna mjesta:

01. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Donji Vakuf – 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje – 1 (jedan) izvršitelj

03. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Novi Travnik – 1 (jedan) izvršitelj

04. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Travnik – 1 (jedan) izvršitelj

05. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Fojnica – 1 (jedan) izvršitelj

06. Stručni suradnik za provođenje propisa iz oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Busovača – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova za sve pozicije: obavlja poslove, vrši strućnu obradu i priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na oblast građanskih stanja; sudjeluje u vođenju upravnog postupka i rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku u oblasti građanskih

stanja i sudjeluje u pripremi rješenja (poništavanje registracije vozila, izdavanja osobnih dokumenata, određivanje i poništavanje JMB, prebivalište i dr. poslovi); prati i istražuje promjene i pojave u oblasti u građanskih stanja, sudjeluje u postupku i izrađuje potrebnu dokumentaciju i

druge materijale u ovoj oblasti; vrši prikupljanje, sređivanje i evidentiranje dokumentacije iz svoje mjerodavnosti; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sprovodi administrativno izvršenje rješenja o

pitanjima iz oblasi građanskih stanja, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

da je državljanin Bosne i Hercegovine;

da je stariji od 18 godina;

da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpuštenoiz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za sve pozicije:

– VII stupanj stručne spreme, pravni fakultet ili fakultet poslovne ekonomije, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravne i upravne

struke ili struke poslovne ekonomije, javne uprave,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici

Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se

preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničkodobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju

(original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi.

Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa.

Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu

Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu unutarnjih poslova/Ministarstvu unutrašnjih poslova

Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona,,

sa pozivom na broj: 09-30-8-116/22“

 DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Napomena: Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institutive.

Lokacija: Zenica

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 18.10.2022.

Trajanje oglasa: 11 dana (ističe 29.10.2022.)

IZBOR: ADS FBIH