Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Dijeli

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 06-34-2-1669/22 od 18.10.2022. godine, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem 1 pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u 

Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

 

1.       Pripravnik – lice sa završenim ekonomskim fakultetom čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršioc.
Opis poslova: pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

Uslovi za prijem:

I – Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 

II – Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1

–      završen ekonomski fakultet čija je visokoškolska diploma vrednovana sa najmanje 180 ECTS bodova;

–      da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.

 

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti:

–     prijavu sa kratkom biografijom, koju su dužni svojeručno potpisati

–     ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

–     dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine ili više, što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna stranica kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji;

–     uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.

 

Dostavljeni dokumenti ne podliježu vraćanju.

 

Napomena:

Kandidati koji budu izabrani su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su se prijavili i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

 

Po ovom javnom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija fakulteta (zvanje magistra), pod uslovom da im školovanje obuhvata i prvi ciklus studija navedenog fakulteta.

 

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog konkursa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja, koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

 

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana objave konkursa, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

„Javni konkurs za prijem 1 pripravnika“

Miloša Obilića broj 44, 71123 Istočno Sarajevo

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: ads.gov.ba