Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022. (GIF)

Dijeli

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH i u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa od interesa za Federaciju BiH, obavještavamo da će se u periodu od 01.12. do 15.12.2022.godine na teritoriji grada Visoko provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022. (GIF).

Anketiranje domaćinstava/kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima/kućanstvima.

GIF-om se prikupljaju podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Gradska uprava Visoko