Odluka o prijemu pripravnika-volontera

Dijeli

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko(„Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi, broj: 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine,  Odluke za prijem pripravnika –volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj : 01/1-02-934/22 od 08.07.2022.godine i Zapisnika o radu Komisije za prijem pripravnika volontera sa završenom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od  02.08.2022.godine, Gradonačelnik Grada Visoko,  donosi:

ODLUKU

o prijemu pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I.

Radi prijema pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izabrani su kako slijedi:

a)           Pripravnik – volonter – diplomirani pravnik

1)           Berina Burić

2)           Almas Avdović

3)           Merima Karamehić

4)           Harun Mušinbegović

5)           Tarik Hasanagić

6)           Amira Kilalić

b)           Pripravnik – volonter – diplomirani ekonomista

1)           Aida Kubat

2)           Ilhana Dervišbegović

3)           Kanita Alibegović

c)           Pripravnik – volonter –diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija

1)           Nijaz Strukar

d)           Pripravnik – volonter – bachelor uprave

1)           Melika Šahinović

2)           Ilhana Handžić

e)           Pripravnik – volonter – bachelor psihologije – Filozofski fakultet

1)           Dželila Smajić

2)           Emina Šehović-Đinalić

f)            Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer građevine

1)           Nejra Jamaković

g)           Pripravnik – volonter – bachelor društvene struke

1)           Alma Halilović

2)           Nejla Burko

3)           Adisa Javoraš

4)           Fatima Fišek

5)           Dženeta Tatar

6)           Enes Skopljak

7)           Amer Muslić

8)           Una Šahinović

9)           Dženeta Hodžić

h)           Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara

1)           Alisa Delić

2)           Aida Kaplan

i)            Pripravnik – volonter – ( Fakulteti koji nisu naznačeni u javnom pozivu, ali kandidati čije su prijave formalno-pravno uredne)

1)           Amel Lemeš

2)           Emina Šeta

3)           Berina Novokmet

II.

Sa izabranim licima gradonačelnik će zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci, počev od 01.09.2022.godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Grada Visoko.

(Visoko.gov.ba)