JU “Centar za kulturu, sport i informisanje”: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Dijeli

JU “Centar za kulturu, sport i informisanje”: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Broj: 01/1-491/22

Visoko, 19.08.2022. godine

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 01/1-188/21 od 21.04.2021.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01/3-91/22 od 12.08.2022.godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:
JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta
JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

I

Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme za 3 izvršioca i na neodređeno vrijeme za 1 izvršioca.

II

Izrazi koje se upotrebljavaju u ovom javnom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

III

RUKOVODSTVO

RADNO MJESTO – Poslovni sekretar – 1 izvršilac na određeno vrijeme (4 mjeseca)
Opis poslova: Obavlja sekretarske i osnovne administrativne poslove za Ustanovu; Vodi službenu komunikaciju u ime Ustanove prema trećim licima (eksterno) i unutar Ustanove (interno), i to svim komunikacijskim sredstvima (telefonom, elektronski, pismeno, poštom i dr.); Vrši obračun vrijednosti pruženih usluga i izdavanje faktura kupcima, a prema uputama direktora; Vodi potrebne evidencije ostalih novčanih i materijalnih zaduženja Ustanove za sve zaposlene u Ustanovi; Vrši obračun plata i ostalih primanja radnika Ustanove; Priprema svu potrebnu finansijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju, odgovara za tačnost i ispravnost iste, te je dostavlja ovlaštenom servisu/agenciji za vođenje računovodstvenih poslova Ustanove; Vodi KIF i KUF evidenciju; Formira i čuva arhivu Ustanove (ugovori, rješenja, potvrde, uvjerenja…); Radi ostale operativne i finansijske poslove (kompenzacije, cesije, narudžbe, prijem i slanje pošte, protokol, daktilografske poslove, arhiviranje, vodi elektronsku i telefonsku komunikaciju interno i prema trećim licima, organizira sastanke, vodi računa o pečatu, provodi postupke nabavki); Vodi evidenciju i izdaje rješenja za korištenje godišnjih odmora po nalogu direktora; Priprema materijale za sjednice Upravnog i nadzornog odbora, Evidentira radno vrijeme, prijave i odjave zaposlenika na obavezna osiguranja; Izrađuje pojedinačne pravne akte (ugovori, rješenja i sl.); Naređuje i kontroliše uspješno, tačno i ispravno sprovođenje svih oblika marketinških aktivnosti Ustanove; Radi izvještaj uspješnosti poslova prodaje na nivou mjeseca, polugodišta, godine; Priprema media plan za emitovanje oglašavanja, nadzire i odgovara za realizaciju plana; Organizuje izradu promotivnih materijala (reklamni spotovi i sl.), odobrava kvalitet izrađenog materijala i daje naloge za emitovanje/realizaciju; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,

3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme ekonomski smjer, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima u vezi sa djelatnošću Ustanove: sekretara, vođenje finansija i blagajne, korespodencija sa trećim licima, priprema dokumenata za knjigovodstvo, fakturisanje, izrada izvještaja, vođenje personalnih evidencija, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 720,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

RADNO MJESTODomar/Higijeničar – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca

Opis poslova: Radi na održavanju svih nekretnina Ustanove i drži iste u funkcionalnom i ispravnom stanju (objekti, instalacije i pripadajuća oprema i inventar); Pomaže u izvršavanju potrebnih popravki ili ugradnji/izgradnji u svim nekretninama Ustanove, Izvršava poslove vezane za grijanje u svim nekretninama Ustanove; Radi na poslovima održavanja i servisiranja kompletne opreme i inventara, grijanja i svih ostalih instalacija (elektroinstalacije, kanalizacija, voda, gromobrani…); Radi poslove na sigurnosti u svim nekretninama Ustanove po svakom osnovu; Radi poslove zimskog održavanja u svim nekretninama Ustanove i adekvatnog fizičkog pristupa istim; Obavlja prodaju karata prilikom održavanja manifestacija, predstava, filmova ili drugih sadržaja koji uključuju potrebu za navedenu aktivnost; Obavlja ulogu redara prilikom održavanja manifestacija, predstava, filmova ili drugih sadržaja koji uključuju potrebu za navedenu aktivnost; Obavlja poslove čišćenja i higijenskog održavanja svakog dijela svih nekretnina Ustanove; Naročito održava i odgovara za higijenu uredskog radnog prostora, kancelarija, sanitarnih čvorova, hodnika, sala, staklenih površina, zidova; Intenzitet i frekventnost čišćenja sprovodi po nalogu nadređenog; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,

3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi: NK, SSS/III ili IV stepen stručne spreme tehničkog smjera, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 560,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

SEKTOR ZA INFORMISANJE

RADNO MJESTO – Novinar – 1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci) sa probnim radom od 6 mjeseci
Opis poslova: U skladu sa programskom šemom, prikuplja sve informacije iz oblasti javnog, političkog, privrednog, kulturnog, sportskog, vjerskog i drugog života koje obrađuje i prezentira u programu vodeći računa o programskoj politici Ustanove, profesionalnom kodeksu i standardima struke; Uređuje i vodi autorske emisije prema profilu, strukturi i sadržaju koji odobri Urednik novinar i Rukovodilac sektora za informisanje; Dostavlja tekstove za web-portal, FB stranicu i ostale medije, a uz naloge i instrukcije Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Uređuje date rubrike i dijelove ukupnog sadržaja web-portala, fb-a i ostalih medija; Uvezuje televizijski i radijski program sa web-portalom, fb-om i ostalim medijima; Odgovara Uredniku novinaru i Rukovodiocu sektora za informisanje za realizaciju programske politike i broja objava na web-portalu, fb-u i ostalim medijima Ustanove; Sarađuje sa kolegama i učestvuje u ostalim dijelovima ukupnog RTV programa; Radi kao organizator i voditelj manifestacija i ostalih događaja za koje dobije nalog od Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za ukupan kvalitet posla; Obavlja ostale poslove po nalogu Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,

3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi: VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, društvenog smjera, odsjek žurnalistika/komunikologija, jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima novinar televizijskog programa ili vođenje programa i realizacije radijskog programa ili novinar web portala, poznavanje rada na računaru i poznavanje jednog stranog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 920,00 KM.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari)
Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH)
Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije)

RADNO MJESTO – Tehničar za multimediju – 1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci) sa probnim radom od 3 mjeseca
Opis poslova: Obezbjeđuje ispravnost ukupne tehnike web-portala, fb-a i ostalih medija u Ustanovi; Uređuje, vodi i kreira multimedijalne sadržaje na web-portalu, fb-u i ostalim medijima u Ustanovi; Presnimava i umnožava TV i radio materijal; Kompletira i dostavlja play liste ovlaštenim agencijama za zaštitu autorskih i srodnih prava, odgovara za pravovremenost dostavljanja ovih informacija/play listi i njihovu tačnost, informniše Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje o navedenim materijalima; Priprema dizajn i obradu svih materijala za potrebe Ustanove; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za tačnost i kvalitet posla; Kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu cjelokupne multimedije Ustanove; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Obavlja ostale poslove po nalogu Tehničara-grafičkog urednika; Čuva i pažljivo rukuje opremom i cjelokupnom imovinom Ustanove; Sarađuje sa ostalim zaposlenicima u Ustanovi prilikom realizacije poslova u Sektoru za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,

3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u računarskim programima za multimediju i programiranje i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 680,00 KM.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti potpisanu Prijavu na javni oglas, CV, odnosno biografiju, kontakt telefon i e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.) Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole za kandidate koji se prijavljuju na one poziciju gdje se to traži kao uslov;
Ovjeren dokaz o poznavanju rada na računaru ili računarskim programima za poziciju gdje se to traži kao uslov. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

IV

NAPOMENE:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja za intervjuu, te po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motiviranost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa o terminu pismenog ispita i intervjua će biti blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko www.visoko-rtv.ba, web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i web stranici JU “Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” www.zdk-szz.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/465-597.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje “ Visoko

mr.iur. Amila Koso